หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายการใช้คุ๊กกี้ข้าพเจ้า ซึ่งต่อไปในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ เรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ตกลงยินยอมให้ Spywinecooler.com ซึ่งต่อไปในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครองของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้เงื่อนซึ่งระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ เพื่อประกอบการทำธุรกรรมหรือทำสัญญาและ/หรือเพื่อดำเนินการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล วัน เดือน ปี เกิด เป็นต้นแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลของนิติบุคคล

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1. เพื่อประกอบการทำธุรกรรมหรือทำสัญญา
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคลของเจ้าของข้อมูล และใช้ เพื่อปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญา หรือใช้เพื่อดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น รวมถึงเพื่อประกอบการดำเนินการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล ยืนยันผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญา

1.2. เพื่อดำเนินการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคลของเจ้าของข้อมูล และใช้ เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของเจ้าของข้อมูล เพื่อสอบถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของรัฐ

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตาม ข้อ 1. หรือตามหมายเรียกคำสั่งของศาลหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายเท่านั้น

3. การปฏิเสธการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิเสธนั้นทำให้ผู้ควบควมข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถตรวจสอบ ยืนยันตัวบุคคลรวมถึงยืนยันอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของคู่สัญญาได้ ส่งผลให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับเจ้าของข้อมูลในฐานะคู่สัญญา หรือปฏิเสธการให้บริการใดๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีของสัญญาผู้ควบคุมข้อมูลจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดอายุของสัญญาและเก็บข้อมูลต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่สัญญาสิ้นผลใช้บังคับหรือในกรณีมีการดำเนินคดีระหว่างคู่สัญญา ผู้ควบคุมข้อมูลจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดและมีการดำเนินการบังคับคดีเสร็จสิ้น

กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อการดำเนินการด้านการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ผู้ควบคุมข้อมูลจะเก็บข้อมูลไว้ตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูลรับบริการจากผู้ควบคุมข้อมูลโดยเจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งยกเลิกการรับบริการได้ตลอดเวลาเว้นแต่โดยสภาพของการบริการไม่อาจยกเลิกได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับภายใต้มาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูล และไม่เปิดเผยกับบุคคลอื่นเว้นแต่เพื่อบรรลุวัตุประสงค์แห่งการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 เท่านั้น

6. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้
สิทธิในการถอนความยินยอมโดยการถอนความยินยอมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบตามหนังสือฉบับนี้ สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งตนไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลเว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ สิทธิในการคัดค้านหรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล สิทธิในการแจ้งให้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลอาจปฏิเสธคำขอหรือดำเนินการตามคำขอเพียงบางส่วน ทั้งนี้ตามกฎหมายกำหนด

7. นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
“คุกกี้” (Cookies) หมายถึง Data file ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูล ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของเจ้าของข้อมูลหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเจ้าของข้อมูล

7.1 วัตถุประสงค์ของการใช้ Cookies
ผู้ควบคุมข้อมูลจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากเจ้าของข้อมูลทุกรายผ่านทางระบบ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของผู้ควบคุมข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานและเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของเจ้าของข้อมูลรวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าว

7.2 ประเภทของ Cookies ที่ใช้
เว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วย Cookies ดังต่อไปนี้

Functionality Cookies: คุกกี้ประกอบการทำงานของแพลตฟอร์ม ถูกใช้ในการจดจำสิ่งที่เจ้าของข้อมูลเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการ เฉพาะบุคคลมากขึ้น เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม

Advertising Cookies: คุกกี้สำหรับการโฆษณา ใช้ในการจดจำสิ่งที่เจ้าของข้อมูลเคยเยี่ยมชมและรวมถึงลักษณะการใช้แพลตฟอร์มของเจ้าของข้อมูล เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของเจ้าของข้อมูล และใช้เพื่อการประเมินประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาต่างๆ

Strictly Necessary Cookies: คุกกี้ทางเทคนิค เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม ทำให้เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย

Performance Cookies: คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์ม คุกกี้ประเภทนี้จะจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

Third-party Cookies: คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม อาทิ Google Analytics

7.3 การตั้งค่าคุกกี้
ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อปฏิเสธการใช้การคุกกี้ในบราวเซอร์ของท่านได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการตาม ลิ้งค์นี้

8. ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่บริษัท

อีเมล: info@inspyration.co.th
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือฉบับนี้อย่างชัดเจนและยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามหนังสือฉบับนี้ทุกประการ